Wstęp deklaracji

Żłobek Miejski w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka Miejskiego w Łaziskach Górnych

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi i aktualizacji dnia:

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor żłobka mgr Katarzyna Szymik, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 032 2241 069 lub 516 914 685. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna budynku

Pomieszczenia Żłobka Miejskiego w Łaziskach Górnych znajdują się w budynku Przedszkola nr 2 Integracyjnego na podstawie umowy użyczenia Nr P2.2013-1/12.

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Wejście do budynku jest usytuowane od ul. Miodowej 11. Do wejścia prowadzą dwu stopniowe schody z poręczą oraz, przygotowany z myślą o osobach niepełnosprawnych, podjazd znajdujący się przy schodach. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek jest jednokondygnacyjny, nie posiada schodów oraz wind, z zamierzenia jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się zaraz przy wejściu.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć. Na terenie budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych, lub w wydruku powiększonym dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacja o zakresie działalności przedszkola w PJM (polskim języku migowym)

 

 

Żłobek Miejski w Łaziskach znajduje się przy ulicy Miodowej 11 w Łaziskach Górnych.
Żłobek jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.30
Żłobek zapewnia opiekę nad dzieckiem od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia lub w uzasadnionych przypadkach do ukończenia 4 roku życia. W żłobku dzieci bawią się, odpoczywają, jedzą zdrowe i dostosowane do ich potrzeb posiłki.
Żłobek stwarza bezpieczne i przyjazne warunki opieki dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka i działa na rzecz jego wszechstronnego rozwoju.
Aby skontaktować się z łaziskim Żłobkiem można:

 • napisać pismo i wysłać na adres:
  Żłobek Miejski w Łaziskach Górnych
  ulica Miodowa 11, 43-170 Łaziska Górne
 • napisać pismo i przynieść do sekretariatu Żłobka w godzinach od 7.00 do 15.00.
 • wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wysłać faks pod numer 32 224 12 42.
 • przyjść do Żłobka osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-16:30, zadzwonić dzwonkiem i poczekać na pracownika.

Wszelkie sprawy należy załatwiać z dyrektorem Żłobka.
Kontakt telefoniczny ze Żłobkiem pod numerem: 32 224 10 69 lub 516 914 685.

Tekst łatwy do czytania (ETR) 312 KB (PDF)