zał.do zarządzenia 021.3.2014
Dyrektora Żłobka Miejskiego
z dnia 29.08.2014r

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZACHOROWANIA DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W ŻŁOBKU

 

zał do zarządzenia nr 021.4.2014
Dyrektora Żłobka miejskiego
z dnia 29 sierpnia 2014 roku.


STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH
I ZAPOBIEGAWCZYCH
ORAZ INTERWENCYJNYCH
WOBEC DZIECI
NA TERENIE
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
W ŁAZISKACH GÓRNYCH

 

Uchwała NR XIII/122/11

Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej z nazwie Żłobek Miejski w Łaziskach Górnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235), art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

Uchwała NR XIII/124/11

Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

Z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.58 ust. 1, art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235),