Uchwała NR XIII/122/11

Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej z nazwie Żłobek Miejski w Łaziskach Górnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235), art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

 

Rada Miejska z Łaziskach Górnych uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Tworzy się z dniem 15 listopada 2011 roku gminną jednostkę organizacyjną Żłobek Miejski w Łaziskach Górnych, zwany dalej Żłobkiem.
  2. Żłobek będzie prowadził gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§ 2.

  1. Żłobek tworzy się w celu zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3.
  2. Szczegółowy zakres zadań Żłobka określi Statut.

§ 3.

Wykonie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Król