Uchwała NR XIII/124/11

Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

Z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.58 ust. 1, art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235),

 

 

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

§ 1.

  1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych w wysokości 150,00 złotych.
  2. Ustala się opłatę dodatkową za wydłużony ponad 10 godzin dziennie wymiar opieki nad dzieckiem w wysokości 20,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę.
  3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie wynoszącą 8,00 złotych na dzień.

§ 2.

Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, których dwoje lub więcej dzieci równocześnie uczęszcza do Żłobka Miejskiego w Łaziskach Górnych zwalnia się częściowo z ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 o 50% za drugie oraz każde następne dziecko.

§ 3.

Rodziców/prawnych opiekunów, którzy mają prawo do zasiłku rodzinnego na ich wniosek zwalnia się całkowicie od ponoszenia opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Król