zał.do zarządzenia 021.3.2014
Dyrektora Żłobka Miejskiego
z dnia 29.08.2014r

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZACHOROWANIA DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W ŻŁOBKU

 

ROZDZIAŁ I
CEL PROCEDURY
§ 1
1. Podstawowym celem Żłobka jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i utrzymanie higienicznych warunków w placówce.
2. Bezpieczeństwo wychowanków może być zagrożone, gdy zdrowe dzieci są zmuszone do kontaktu z chorymi w grupie.
§ 2
1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie chorymi oraz ustalenie planów higieny w żłobku tak, aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.
2. Niniejsza procedura jest tylko wytyczną do postępowania, jednak wszystko jest kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami.
ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY
§ 3
1. Przedmiotem procedury jest:
1) określenie zasad postępowania w przypadku zachorowania dziecka przebywającego w
żłobku,
2) określenie zasad postępowania z dzieckiem chorym – objawy chorób.
2. Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników żłobka, wychowanków żłobka, a także rodziców i opiekunów prawnych wychowanków placówki.
zał.do zarządzenia 021.3.2014
Dyrektora Żłobka Miejskiego
z dnia 29.08.2014r
ROZDZIAŁ III
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§ 4
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy
żłobka.
3. Za zapoznanie pracowników i rodziców (opiekunów prawnych) wychowanków z zakresu
niniejszej procedury odpowiada dyrektor żłobka.
4. Rodzice powinni wiedzieć, że nie wolno przyprowadzać do żłobka dzieci, które są chore,
jeżeli zauważyli każde odstępstwo od pełni zdrowia organizmu:
1) wystąpiła gorączka lub stan podgorączkowy,
2) pojawiła się na skórze wysypka, rumień lub świąd,
3) wystąpiło zaczerwienienie śluzówek oka, pojawiła się ropna wydzielina, silne łzawienie,
4) wystąpiła biegunka, wymioty, bóle brzucha( zwłaszcza w nocy),
5) gdy dziecko skarży się na ból ucha,
6) zgłasza problemy z oddychaniem, ma świszczący lub charczący oddech, kaszel lub uporczywy katar.
5. Rodzic powinien pamiętać, że przyprowadzając chore dziecko do żłobka naraża zdrowie opiekunów, pracowników żłobka na choroby, które przenoszone są drogą kropelkową, a co za tym idzie utrudnia funkcjonowanie grupy z powodu braku personelu, a zwłaszcza opiekunów grupy.
6. Jedynym odstępstwem od tej reguły mogą być objawy chorobowe wynikające z alergii dziecka, ale o tym należy powiadomić opiekuna( zaświadczenie od alergologa).
zał.do zarządzenia 021.3.2014
Dyrektora Żłobka Miejskiego
z dnia 29.08.2014r
§ 5
POSTĘPOWANIE Z DZIECKIEM W PRZYPADKU ZACHOROWANIA
NA TERENIE ŻŁOBKA
1. Opiekun nie ma prawa odmówić przyjęcia dziecka, wychowanka do żłobka, ponieważ nie jest w stanie określić czy dziecko jest chore. Zadaniem statutowym żłobka jest zapewnienie opieki dzieciom i bezpieczeństwa. Przyjmując odpowiedzialność za dziecko potencjalnie chore, informujemy rodzica lub opiekuna prawnego, że może zostać wezwany do odebrania dziecka ze żłobka i udania się do lekarza z dzieckiem przy pogorszeniu stanu zdrowia, a w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia dziecka zostanie wezwana pomoc lekarska - pogotowie ratunkowe.
2. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w żłobku wystąpią objawy chorobowe, rodzice zostaną o tym niezwłocznie poinformowani i poproszeni o odebranie dziecka ze żłobka w ciągu godziny przez rodzica lub osobę upoważnioną przez rodzica(aktualną listę upoważnionych osób posiada opiekun).
3. Opiekun prowadzi rejestr objawów chorobowych każdego dziecka w tabeli.
4. Rodzic musi podać opiekunowi aktualny numer telefonu( pamiętać zawsze przy zmianie numeru telefonu).
5. Należy poinformować rodzica, że w przypadku, gdy nie odbierze dziecka chorego na wezwanie opiekuna, zostanie wezwana pomoc lekarska, a dziecko może zostać odwiezione do szpitala przez pogotowie ratunkowe.
6. Pracownicy żłobka nie podają żadnych lekarstw przeciwgorączkowych, przeciwbólowych, jak i antybiotyków.
7. Dziecko potencjalnie chore, lub u którego występują objawy chorobowe należy odizolować od grupy dzieci zdrowych. Nie jest to dyskryminacja dziecka, o czym należy poinformować rodziców, lecz tylko prewencja prozdrowotna( dziecko pozostaje zawsze pod opieką pracownika żłobka).
8. Po powrocie dziecka do żłobka, rodzic dostarcza zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania do żłobka niezależnie od wieku dziecka.
§ 6
1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub zatrucia pokarmowego, rodzice wychowanka żłobka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka( m.in.: szkarlatyna, świerzb, ospa, różyczka, odra, owsica, itp.)
2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia choroby zakaźnej, zatruć pokarmowych na terenie żłobka dzieci chorych, należy wzmóc ochronę higieniczną. Zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów, sanitariatów i zabawek.
3. Lekarz rodzinny zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008r. Nr 234 poz. 1570, z póź. zm), który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub powzięcia podejrzenia zakażenia, choroby
zał.do zarządzenia 021.3.2014
Dyrektora Żłobka Miejskiego
z dnia 29.08.2014r
zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego: czerwonka bakteryjna, dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi, grypa (w tym ptasia grypa u ludzi), krztusiec, legioneloza, odra, ospa prawdziwa, ospa wietrzna, płonica, różyczka i zespół różyczki wrodzonej, salmonelloza, wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i rdzenia (z wyłączeniem wścieklizny), zakażenia i zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej nieustalonej.
4. Dyrektor żłobka nie zgłasza wystąpienia choroby zakaźnej, jednakże prowadzi działania mające na celu zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób (dodatkowa dezynfekcja, rygor higieniczny, zmiana diety, informacja dla rodziców i opiekunów prawnych pozostałych wychowanków).
5. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, po przebytej chorobie, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków żłobka.
REJESTR OBJAWÓW CHOROBOWYCH DZIECKA
NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA:
Lp.
Data
Objawy
Godzina powiadomienia rodzica
Godzina odbioru dziecka
Podpis rodzica
Podpis opiekuna