zał do zarządzenia nr 021.4.2014
Dyrektora Żłobka miejskiego
z dnia 29 sierpnia 2014 roku.


STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH
I ZAPOBIEGAWCZYCH
ORAZ INTERWENCYJNYCH
WOBEC DZIECI
NA TERENIE
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
W ŁAZISKACH GÓRNYCH

 

PROCEDURA I
Dotyczy przypadku, gdy opiekun podejrzewa, że dziecko ze żłobka odbiera rodzic ( opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków:
1. Powiadamia dyrektora placówki.
2. Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź kolejną osobę upoważnioną w karcie zgłoszenia, którą zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka ze żłobka.
3. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazują ją dyrektorowi żłobka
4. Dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką Policji podjąć decyzję o dalszych krokach:
1) umieszczenia dziecka w placówce interwencyjnej( pogotowie opiekuńcze).
5. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko ze żłobka znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to opiekun może rozpoznać sytuację domową i rodzinną jeżeli zachodzi taka konieczność powiadamia o tym fakcie policję ( specjalistę do spraw nieletnich ) – celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka a następnie powiadamia sąd rodzinny.
PROCEDURA II
W przypadku, gdy dziecko ze żłobka jest odbierane przez osobę niepełnoletnią, opiekun powinien podjąć następujące kroki:
1. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
2. Sporządza notatkę służbową.
3. Nie wydaje dziecka ze żłobka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie jego rodziców/prawnego opiekuna, którego zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania dziecka ze żłobka.
4. W przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców dyrektor może:
1) Jeżeli sytuacja wygląda na wyjątkową zwrócić się do policji o pomoc w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców;
2) Zwrócić się o pomoc do policji w celu zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej.
PROCEDURA IV
W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko ze żłobka po godzinach urzędowania placówki, opiekun powinien podjąć następujące kroki:
1. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
2. Dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej.
3. Dyrektor placówki wzywa na rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą rodzica/prawnego opiekuna, który łamie regulamin żłobka powiadamia go konsekwencjach takiego zachowania.
4. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie nadal odbierają dziecko po godzinach urzędowania dyrektor placówki powiadamia pisemnie o tym fakcie policje ( specjalistę ds. nieletnich) lub Sąd rejonowy w Mikołowie Wydz. III Rodzinny i Nieletnich.
PROCEDURA V
W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko jest niedożywione, pozostawione w domu bez opieki, zaniedbane opiekun powinien podjąć następujące kroki:
1. Powiadamia dyrektora placówki.
2. Sporządza dokumentację w formie notatki służbowej.
3. Dyrektor placówki powiadamia pisemnie pracownika socjalnego pomocy społecznej, policję ( specjalistę ds. nieletnich ) lub sąd rodzinny.
PROCEDURA VI
W przypadku, gdy opiekun znajduje na terenie żłobka substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:
1. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje ( o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych ) ustalić do kogo należy znaleziona substancja.
2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora żłobka i wzywa policję.
3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informację dotyczącą szczegółów zdarzenia.
PROCEDURA VII
W przypadku gdy na terenie żłobka zdarzy się dziecku nieszczęśliwy wypadek opiekun powinien podjąć następujące kroki:
1. Udziela dziecku doraźnej pomocy medycznej.
2. Powiadamia dyrektora placówki.
3. Jeżeli zachodzi konieczność wzywa na miejsce lekarza.
4. Niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o nieszczęśliwym wypadku.
5. Sporządza notatkę służbową w której opisuje przebieg zdarzenia.
PROCEDURA VIII
W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko może być wykorzystywane seksualnie, może wobec niego być stosowana przemoc fizyczna lub psychiczna, opiekun powinien podjąć następujące kroki:
1. Powiadamia dyrektora placówki.
2. Prowadzi się obserwację dziecka i przeprowadza się rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami z której sporządza się notatkę służbową.
3. Powiadamia się Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
4. Powiadamia się Policję, Sąd Rodzinny.
WAŻNE!!!
W każdej procedurze muszą być uwzględnione dwa kroki:
1. Powiadomienie dyrektora
2. Sporządzenie notatki służbowej
Ich miejsce w kolejności podejmowanych kroków w procedurze może być różne
W trakcie sporządzania notatki służbowej należy zwrócić uwagę na jej język i używane sformułowania. Należy przekazywać „suche” fakty, unikać ocen i własnych sądów.
WZÓR NOTATKI SŁUŻBOWEJ
NOTATKA Z ROZMOWY
Rozmowa została przeprowadzona w dniu …………………………. z rodzicem dziecka ………………………………………………….……… z grupy …………………..……….. .
Rozmowa dotyczyła
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ustalono dalsze kroki postępowania
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………. ………………………….....
(podpis wychowawcy) (podpis rodzica)